Olga Tereshchenko

 

Chernobyl_30

Dedicated to the 30th anniversary
of Chernobyl disaster.

Chernobyl_30

Dedicated to the 30th anniversary
of Chernobyl disaster.

Date: March 20, 2016