Olga Tereshchenko

 

Leopold Levitskiy

Poster devoted to the 105-th anniversary of the birth of famous Ukrainian graphic artist Leopold Levitskiy.

Leopold Levitskiy

Poster devoted to the 105-th anniversary of the birth of famous Ukrainian graphic artist Leopold Levitskiy.

Date: March 13, 2015